Our Team

Jayesh Patel

Jayesh Patel

President & CEO
Anil Dholakiya

Anil Dholakiya

Director Of Finance & Sales
Rajesh Patel

Rajesh Patel

Director Of Construction & Purchasing
Dharmesh Patel

Dharmesh Patel

Director Of Operations


Harshal Patel

Harshal Patel

Director Of Developement